Alla priser visas inklusive moms

GDPR – Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)

Detta är ett allmänt meddelande om skydd av personuppgifter enligt EU-reformen GDPR gällande Ekbergs Låsservice Eftr. AB.

 

I vår roll som leverantör och partner inom säkerhetsbranschen så handhar och behandlar vi vissa personuppgifter om företag, organisationer och privatpersoner. Detta gör vi enbart i syfte att fullgöra våra uppdrag gentemot våra uppdragsgivare samt enligt svensk bokföringslag.

 

Vi vill – i och med detta meddelande – säkerställa och förmedla de rutiner som företaget har i hanteringen av personuppgifter och därmed ge våra kunder en trygghet i att vi säkerställt den enskildes skydd.

 

De data som samlas in begränsas till – och lagras bara för – möjligheten att fullgöra vårt åtagande samt myndigheters krav om arkivering. Vi delar inte uppgifterna till tredje part förutom till leverantörer som kräver uppgifterna för att fullgöra sin leverans. Även revisionsbyrå eller företag som svarar för indrivning av obetalda skulder kan komma att ta del av uppgifterna. Land utanför EU tar aldrig del av uppgifterna och skulle så bli fallet kommer särskilt tillstånd inhämtas från berörd part.

 

I samband med affärsuppgörelse skapas orderunderlag och beroende på uppdragets form även uppgifter om kunden för programmering och inställningar av dennes säkerhetssystem. Uppgifterna som inte härrör till bokföringstekniska och skattemässiga skyldigheter sparas inte i våra system utan raderas när uppdraget fullföljts.

 

I fall, där vi utför en registerhållning åt en förening, organisation eller företag som medför hantering av deras medlemmars, personal eller leverantörers personuppgifter skall det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal. Detta upprättas mellan Ekbergs Låsservice Eftr. AB och kunden. Kunden skall i sin tur upprätta motsvarande gentemot sin part. I Personuppgiftsbiträdesavtalet framgår de uppgifter som ligger till grund för avtalsteckningen och vilka uppgifter som får hanteras.

 

Vad kan vara en ”Personuppgift”?

Namn, Personnummer, Adresser, Bankuppgifter, Bilder, IP-adresser eller annan dokumentation om fysiska personer som gör dem selekterbara bland ett urval av mindre än sju personer.

 

Hos Ekbergs Låsservice Eftr. AB är det Joacim Book som svarar för frågor rörande GDPR. Ni kan ta kontakt med undertecknad för information om- och invändningar mot vår hantering rörande detta. Maila till GDPR@säker.eu eller joacim@ekbergslas.se för mer information.

 

Vilka rättigheter kan du som registrerad åberopa enligt Datainspektionens tolkning av direktivet? (Ett urval enligt följande)

* Rättelser av felaktigheter i personuppgiften.

* Radering av personuppgiften.

* Få tillgång till sina uppgifter.

 

Vi hänvisar ytterligare frågor gällande regelverket till Datainspektionen: www.datainspektionen.se/


JOACIM BOOK 2018 © EKBERGS LÅSSERVICE EFTR. AB